Bonsai Pot 2018 – 2019

Bonsai Pots works during the year 2018-2019.
Some copies that have been sold through Facebook Page Hin Din Zign Pottery Studio are on sale. Some are still in stock.

During the economic downturn from 2 years ago to today,
the epidemic crisis in Covid 19.Causing the world economy to become extremely depressed. Believe that many people have encountered many problems to some extent

I encourage everyone. In the fight against bad economic conditions Ask to go through an epidemic crisis covid 19 I wish you all good health.ผลงานกระถางบอนไซในช่วงปี พ.ศ. 2562 – 2563 ที่นำออกมาจำหน่ายผ่านทาง Page Hin Din Zign Pottery Studio บางใบขายได้แล้ว บางใบก็ยังเหลืออยู่ในสต๊อก

ในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจแย่ตั้งแต่ 2 ปีก่อน จนถึงวันนี้เจอวิกฤตโรคระบาด Covid 19
ทำให้เศรษฐกิจโลกตกต่ำอย่างที่สุด เชื่อว่าหลายๆ คนประสบปัญหา มากบ้างน้อยบ้าง
กระทบทั้งพ่อค้าแม่ค้า ไปจนถึงกลุ่มระดับรากหญ้า ส่วนคนรวยนั้นแค่รวยน้อยลงไปนิดหน่อย (ต้องถามเจ้าสั่วเจริญ กับเจ้าสั่ว CP) 555

ผมขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่าน และให้กำลังใจตัวผมเอง ในการต่อสู้กับภาวะเศรษฐกิจในยุคนี้
ขอให้ผ่านวิกฤตเหตุการณ์โรคระบาด covid 19 ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรง


Bonsai Pots
Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,